Polityka Prywatności

Informujemy, że w związku z wchodzącym w życie Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych w dniu 25 maja 2018 roku firma Wypożyczalnia samochodów „Karabuła” wypełniając obowiązek informacyjny oświadcza, że na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 281):

  • Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Wypożyczalnia samochodów „Karabuła” z siedzibą w Zakopanem przy ul. Jana Kasprowicza 1, 34-500 tel: 505 302 024
  • Celem zbierania danych jest: realizacja umowy najmu, ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi wynikającymi z tego tytułu roszczeniami, a także – ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy – w celach analitycznych i statystycznych;
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy najmu pojazdu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja umowy najmu pojazdu.
  • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Oświadczam, że zapoznałem się̨ z powyższymi Ogólnymi Warunkami Umowy oraz że są̨ one dla mnie zrozumiałe i w pełni je akceptuje. Potwierdzam, że otrzymałem i akceptuję warunki załączników wskazanych na Umowie, które stanowią̨ integralną jej część́.

There is no selected car class in current office. Please choose another Class!